قطعات و پکیچ های ویژه آموزشی

  بردهای توسعه

  Node MCU , Arduino , ESP82 , Raspberry pi , ...

  ماژول ها و سنسورها

  مادون قرمز ، تشخیص فاصله ، دما و رطوبت ، ...

  مکانیک و رباتیک

  موتور ، شاسی ، جاباتری ، ...

  ابزار و لوازم جانبی

  پیچ گوشتی ، هویه ، سیم ، ...

  پکیچ های آموزشی

  Smart Home / Car / City , Robotics , ...

  کتابها و نرم افزارها

  IOT / AI Books , Arduino , Fritzing , Scratch , ...