تصاویر

تعدادی از پروژه های آنجام شده دانش آموزان آکادمی

ویدیویی کوتاه از اولین دوره بوت کمپ اینترنت اشیا و هوشمندسازی دانش آموزی