سری اول گواهینامه های دانش افزایی مربیان شرکت کننده در وبینار آموزشی هوشمند سازی و اینترنت اشیا زیر نطر پژوهشسرای دانش آموزی منطقه ۱۴ تهران(خوارزمی )صادر شد.

اولین سری گواهینامه های دانش افزایی مربیان شرکت کننده در وبینار آموزشی اینترنت اشیا و هوشمند سازی پژوهشسرای خوارزمی منطقه ۱۴ تهران صادر گردید که قابل دانلود توسط دانش پژوهان می باشد. تایید اصالت این گواهینامه ها با استعلام از پژوهشسرای دانش اموزی خوارزمی و یا شرکت آکادمی دانش پژوهان آتی  که عضو پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس می باشد قابل انجام می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید