این تست به منظور انتخاب رشته ، انتخاب شغل،کشف تیپ شخصیتی و استعدادیابی دانش آموزان مورد استفاده قرار میگیرد. پس لطفا

 • با تفکر و نگاه عمیق به ۲۴سوال زیر پاسخ دهید
 • کاملا با خود صادق باشید
 • چیزی که هستید را انتخاب کنید نه چیزی را که دوست دارید باشی

در پایان روی دکمه “ارسال فرم کلیک نمایید تا پیغام ارسال با موفقیت انجام شد نمایش داده شود

  نام * نام خانوادگی *
  شماره تماس * پایه تحصیلی *
  کدملی * جنسیت *
  نام مدرسه * نام پژوهشسرا *

  نه اصلاگاهی اوقاتخیلی خوب
  ضعیفمتوسطخوب
  خیلی کمگاهی اوقاتزیاد
  خیلی کممعمولیزیاد
  اصلاًگاهیبله،اغلب اوقات

  اصلاًنه زیاد و نه کمخیلی زیاد
  خوب نمیتوانم کار کنممتوسطخیلی خوب کار می‌کنم
  کممتوسطزیاد
  کممتوسطزیاد
  کممتوسطزیاد

  کممتوسطزیاد
  کممتوسطزیاد
  سختمتوسطسریع
  حاضر نیستممتوسطزیاد
  کممتوسطزیاد

  کمگاهی اوقاتزیاد
  کمگاهی اوقاتاغلب اوقات
  نو آوری از خودمشورت با دیگراناستفاده از راه حل‌های معمول
  کممتوسطزیاد
  هیجانی و پر تحرکگاهی هیجانی و گاهی گوشه گیرگوشه گیر و متفکر

  تقریباً همیشهگاهی اوقاتخیلی کم
  کممتوسطزیاد
  کمگاهی اوقاتزیاد
  ضعیفمتوسطخوب